FAQs Complain Problems

स्थानीय राजपत्र-२०७४

document Post date
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf Wed, 02/23/2022 - 09:03
बागचौर नगरपालिकाको वैठक सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ PDF icon बागचौर नगरपालिकाको वैठक सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf Wed, 02/23/2022 - 09:02
बागचौर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन (प्रथम संसोधन) २०७४ PDF icon बागचौर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन (प्रथम संसोधन) २०७४.pdf Wed, 02/23/2022 - 09:02
बागचौर नगरकार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली २०७४ PDF icon बागचौर नगरकार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली २०७४.pdf Wed, 02/23/2022 - 09:01
नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ PDF icon नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf Wed, 02/23/2022 - 09:00
नगर कार्यपालिकाको निर्णय आदेश सम्वन्धी नियमावली २०७४ PDF icon नगर कार्यपालिकाको निर्णय आदेश सम्वन्धी नियमावली २०७४.pdf Wed, 02/23/2022 - 09:00
नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ PDF icon नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४.pdf Wed, 02/23/2022 - 08:59
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्दन सम्बन्धि बनेको ऐन २०७४ PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्दन सम्बन्धि बनेको ऐन २०७४.pdf Wed, 02/23/2022 - 08:31
उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ PDF icon उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf Wed, 02/23/2022 - 08:30
बागचौर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४ PDF icon बागचौर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४.pdf Wed, 02/23/2022 - 08:29

Pages